top of page
Image by Esteban Castle

הגישה הטיפולית שלי

הגישה האקזיסטנציאליסטית היא שיטת טיפול דינמית, אשר מתמקדת

במפגש של כל אחד ואחת מאיתנו עם אתגרי החיים, אתגרי הקיום (existence)

ועם סוגיות העומדות בדרכנו לעבר חיים מספקים יותר:

הבדידות, אובדן משמעות בחיים, חופש והאחריות המתלווה אליו וסופיות החיים.

לעיתים אתגרי הקיום שלנו מתגלים ב"מצבי גבול", הכוללים חוויות שמוכרות לנו היטב.

התמודדות עם אובדן של אדם קרוב, קבלת החלטה גורלית, שינויים ומעברי חיים,

כמו גירושים, פיטורים, מעבר לעיר או מדינה אחרת 

או התמוטטות של תפיסה נפשית יסודית, שהעניקה משמעות לחיינו עד אותו רגע.

במוקד הטיפול האקזיסטנציאליסטי עומדת חשיבה על היחסים

בינך לבין 'קרקע הקיום' שלך, כלומר התנאים והנסיבות שלתוכם נולדת,

ובין המודע שלך למרחב שסביבך. הטיפול עוסק בהבנת דרכך בעולם 

ובבירור השאלה מה משמעות המושג 'לחיות' עבורך.

הוא מתמקד ב'כאן ועכשיו', כשהעבר שלך יהיה חשוב רק אם הוא

חלק מהקיום היום-יומי ותורם לאופן בו את.ה מתמודד.ת עם דאגות הקיום שלך.

המפגש הטיפולי מתקיים ללא הנחות יסוד ובאופן ראשוני,

כשהשאיפה היא לפגוש אותך כאדם ייחודי ומתוך סקרנות ורצון לחקור באופן מעמיק

יחד איתך את התופעות, האירועים, מערכות היחסים וחוויות החיים שלך.

אחת ממטרות הטיפול היא לשקם את החירות האישית שלך ואת הנכונות להיות

פתוח.ה לעולם על כל מורכבותו, שכן התפיסה היא כי החיים אינם פשטניים

או נחלקים לשחור ולבן, אלא יש בהם מורכבות וגיוון והם מלאי פרדוקס.

חופש, קיום אותנטי וחיים מלאים יותר עשויים להתפתח באמצעות היכולת

לבחור מתוך מגוון האפשרויות הנובעות מתוכנו ולא מאילוצים או תכתיבים חברתיים.

נראה כי הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית מבקשת בעיקר לפלס לנו דרך

ולאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לעמוד באומץ, ביצירתיות, בתשוקה ובחיוניות 

מול לחצי החיים תוך התחשבות בהקשר ובעולם בו אנחנו חיים.

היא מזמינה אותנו לצאת למסע חקירה משותף, מטפל.ת ומטופל.ת יחד,

אחר חיים מלאי משמעות, בהם הסבל אינו אויב- כי אם כוח מניע.

היציאה למסע הזה דורשת מאיתנו להתכונן לקראת מה שנמצא בדרך

ולא לחשוש לגלות את הגבולות והחולשות שלנו, חוסר הביטחון והספקות.

דרכם ודרך העימות שלנו עם החרדות הקיומיות נגלה מחדש את החיים.

bottom of page